FORMÅL

Vild med ORD er en forening, hvor alle med interesse for litteratur kan melde sig ind, for på den måde at deltage og støtte litterære aktiviteter i Aarhus og Region Midtjylland. Vild med ORD´s formål er at planlægge og gennemføre litterære aktiviteter i Aarhus, herunder en årlig litteraturfestival.
VIRKSOMHEDSGRUNDLAG OG GENERALFORSAMLINGER

Vild med ORD arbejder i henhold til et virksomhedsgrundlag, indeholdende; Mission, Vision, Strategier og Værdier. Foreningens bestyrelse har det overordnede ansvar for, at foreningens aktiviteter og udvikling er i overensstemmelse med virksomhedsgrundlaget. Det er medlemmerne af Vild med ORD, der beslutter foreningens virksomhedsgrundlag, efter oplæg fra bestyrelsen.
Vild med ORD´s virksomhedsgrundlag sættes til dialog og justering på en generalforsamling minimum hver andet år. Generalforsamlingen er Vild med ORD´s øverste myndighed.
Ud over generalforsamlingen afholdes der årligt 2 – 4 medlemsmøder, hvor der på dagsordenen er:
1. Velkomst og introduktion ved bestyrelsesformanden
2. Ideudveksling, dialog og gensidig inspiration om aktiviteterne i Vild med ORD, gennemførte og kommende
3. Eventuelt
BESTYRELSEN

 Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling, jævnfør gældende vedtægter. Af bestyrelsens i alt 9 medlemmer kan indtil 5 være eksterne ressourcepersoner med særlige forudsætninger, eller som repræsenterer centrale samarbejdspartnere for Vild med ORD´s aktiviteter og udvikling. Bestyrelsen vælger sin formand blandt bestyrelsens medlemmer. Eksempler på mulige eksterne medlemmer af bestyrelsen er repræsentanter for:
 • Kulturforvaltningen
 • Boghandlerne
 • Bibliotekerne / Skoleforvaltningen
 • Forlag
 • Institutioner med fokus på litteratur (Testrup Højskole med flere)
 • Forfatterne
Bestyrelsen repræsenterer Vild med ORD udadtil, i forhold til samarbejdspartener og medier.
PROJEKTLEDELSEN

Bestyrelsen udpeger en projektledelse, bestående af en projektleder og 1 – 2 projektmedarbejdere. Projektledelsen har overfor bestyrelsen ansvaret for planlægning og gennemførelse af foreningens aktiviteter i henhold til virksomhedsgrundlaget, herunder sikring af økonomi, budget og regnskab samt effektiv organisering af foreningens arbejde og bemanding af arbejdsgrupper og opgaver. Projektledelsen kan tilknytte praktikanter og skal derudover sikre, at medlemmerne involveres i arbejdsgrupper efter behov og interesser.
Projektlederen deltager i bestyrelsens møder og er bestyrelsens sekretær, samt det daglige bindeled mellem projektorganisation og bestyrelse. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af projektledelsen.
Projektledelsens opgave er, dels at fungere som sekretariat for bestyrelsen for Vild med ORD generelt. Dels deltager projektledelsen i arbejdsgrupperne som ressourcepersoner og assistance for arbejdsgruppernes koordinatorer.
Projektlederens primære opgave er, at:
 • være bindeled mellem bestyrelse og projektorganisationen
 • være overordnet leder af projektorganisationen
 • sikre koordinering mellem arbejdsgruppernes arbejde
 • sikre nødvendig intern kommunikation i projektorganisationen, med henblik på intern gennemsigtighed i organisationens arbejde
ARBEJDSGRUPPERNE

Arbejdsgruppernes opgaver og ansvar fastlægges med et kommissorium, som udarbejdes i samarbejde mellem den enkelte arbejdsgruppe og projektledelsen, lige som projektledelsen godkender den enkelte gruppes bemanding. Hver enkelt arbejdsgruppe udpeger en koordinator, som har ansvaret for at gruppen løser sine opgaver.
Arbejdsgruppernes koordinatorer refererer til projektledelsen og deres primære opgaver er:
 • Program- og forfattergruppen: at udforme et program, og indgå aftaler med forfattere og moderatorer efter de retningslinjer, som bestyrelsen har udstukket
 • Kommunikation og markedsføring: at forestå ekstern kommunikation og markedsføring, herunder via elektroniske medier
 • Børnenes Bogdag: at planlægge og gennemføre Børnenes Bogdag i henhold bestyrelsens udmeldinger
 • Økonomi og finansiering: at formulere budget og føre regnskab i henhold til gældende regler og til godkendelse hos bestyrelse og generalforsamling. Desuden at forestå fundraising og sponsorering hos fonde, institutioner og virksomheder
 • Indretning og teknik, stande og forlag: at forestå den fysiske indretning af aktiviteterne, herunder forestå kontakt til forlag og andre udstillere
 • Andre arbejdsgrupper kan etableres efter behov, med egne opgaver og ansvar