Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er: Vild med ORD

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er: Aarhus Kommune

Stk. 3.
Foreningens CVR-nr.: 31985994

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1.
Foreningens formål er planlægge og gennemføre en række litterære arrangementer herunder en årlig litteraturfestival i Aarhus. Vild med ORD er en non-profit organisation, hvis arrangementer økonomisk skal hvile i sig selv, se dog §7 om foreningens eventuelle opløsning.

 

§ 3 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.
Vild med ORD er en forening, hvor alle med interesse for litteratur i bred forstand kan melde sig ind for på den måde at deltage og støtte litterære aktiviteter i Aarhus og Region Midtjylland.

Stk. 2.
Medlemmerne betaler årligt et kontingent, som fastsættes af bestyrelsen til vedtagel- se på generalforsamlingen.

Stk. 3.
Der føres kartotek over medlemmerne i Vild med ORD, med angivelse af

 • navn
 • e-mail adresse
 • telefon
 • fødselsår
 • stilling / uddannelse / særlig interesse

Stk. 4.
Der holdes årligt 2 – 4 møder for medlemmerne af Vild med ORD, hvor medlemmerne mødes til idéudveksling, dialog og gensidig inspiration.

 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen varetager overordnet foreningens formål. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved opslag inklusive dagsorden på Vild med ORDs hjemmeside samt ved mail til medlemmerne med vedlæggelse af dagsorden.

Stk. 2.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Stk. 3.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning, herunder evaluering af årets arrangementer
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Budget for det kommende år til godkendelse
 5. Dialog og ideudveksling om kommende arrangementer
 6. Forslag og ideer fra medlemmerne
 7. Fastsættelse af kontingent på forslag fra bestyrelsen.
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af suppleanter til bestyrelse
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Stk. 4.
De fremmødte medlemmer har stemmeret. Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Undtaget er de tilfælde, hvor der til afstemningen er forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Stk. 5.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stk. 6.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en generalforsamling, som er indkaldt specielt i dette øjemed. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter anmodning herom. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en begrundet dagsorden.
Mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløs- ning eller ændring af foreningens formål, for at blive vedtaget.

Stk. 7.
Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog kan ordstyreren eller et medlem forlangeskriftlig og anonym afstemning.

 

§ 5 Bestyrelse

Stk. 1.
Bestyrelsen består af syv medlemmer, som vælges af medlemmerne for to år ad gangen. Der afgår på lige årstal fire medlemmer og på ulige årstal tre medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2.
Der vælges en første og anden suppleant til bestyrelsen, som optages i bestyrelsen, når et medlem træder ud af bestyrelsen. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 3.
Tre-fem medlemmer af bestyrelsen vælges ud fra deres branchetilknytning, f.eks. forfatter, forlag, boghandel, universitetet, bibliotek. To-fire menige medlemmer af foreningen vælges ud fra deres interesse i forhold til Vild med ORDs formål, aktiviteter og udvikling.

Stk. 4.
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og koordinering af arbejdet i Vild med ORD.

Stk. 5.
Alle øvrige medlemmer deltager som frivillige i det praktiske arbejde i forhold til den enkeltes tid, interesser og muligheder med hensyn til Vild med ORDs arrangementer, herunder årets litteraturfestival Vild med ORD.

Stk. 6.
Bestyrelsen drøfter alle væsentlig forhold vedrørende Vild med ORDs arrangementer, herunder økonomiske forhold. Eventuelle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 7.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 8.
Bestyrelsen står for projektledelse, og koordinerer de daglige opgaver og den daglige drift af Vild med ORDs arrangementer, herunder økonomiske og regnskabsmæssige opgaver. Projektledelsen består af medlemmer af bestyrelsen og frivillige, som refererer til bestyrelsen.

Stk. 9.
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, herunder bestemmelser om indkaldelse, mødeledelse og referat af bestyrelsen møder.
Bestyrelsen fastlægger i øvrigt retningslinjer for det administrative arbejde, herunder retningslinjer for projektledelsens arbejde, inklusive for økonomi og regnskab.

Stk. 10.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald.

Stk. 11.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af medlemmerne er til stede, heraf formand eller næstformand.

 

§ 6 Økonomi og regnskab

Stk. 1.
Vild med ORD tegnes økonomisk af formanden.

Stk. 2.
I formandens fravær tegnes Vild med ORD økonomisk af et af formanden og næstformanden udpeget bestyrelsesmedlem.

Stk. 3.
Bestyrelsen for Vild med ORD bemyndiger formanden til, under bestyrelsens ansvar, at råde over en driftskonto, med Dankort og netbank, på vegne af Vild med ORD, således at formanden kan disponere i forhold til løbende drift, herunder udbetaling af honorarer til forfattere og interviewere/moderatorer samt betaling af andre omkostninger ved gennemførelse af konkrete arrangementer under Vild med ORD

Stk. 4.
Vild med ORDs formue og driftskonti anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Overskud og underskud kan overføres mellem budgetår, når der samtidig i det kommende års planer indarbejdes aktiviteter, som sigter på at bringe udgifter og indtægter i balance.

Stk. 5.
Regnskabsåret for Vild med ORD er 1. januar til 31. december.

Stk. 6.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 7 Opløsning

Stk. 1.
Foreningen kan opløses i henhold til bestemmelserne i § 4 stk. 4 og 6. Foreningens medlemmer eller bestyrelse eller kan ikke gøres personligt ansvarlige ved en opløsning på grund af underskud ved foreningens aktiviteter.

Stk. 2.
Hvis foreningen er solvent og alligevel af medlemsflertallet ønskes opløst, overgår et eventuelt overskud, formue og materiel til andre uafhængige, litterære formål. Det kan eventuelt besluttes, at overføre formuen til en bogpris.